0

Ochrana osobních údajů

Zásady při zpracování os. údajů ve společnosti Nábytek VASA, s. r. o. 

Společnost Nábytek VASA, s. r. o., IČ: 48204749 se sídlem Měšická 2697, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2585 dbá na ochranu osobních dat, ctí soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracovává s náležitou péčí a úctou. 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravu, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2018/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Nařízení", které nabylo účinnosti 25. května 2018.

Důležité pojmy

Níže naleznete základní pojmy týkající se ochrany osobních údajů, díky ním lépe porozumíte dané problematice a získáte přehled, jak postupujeme při zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré inforamce vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě

  • Obecné – jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, občanství, IP adresa, fotka
  • Organizační – pracovní nebo osobní adresa, telefonní číslo, e-mail, ověřovací identifikační údaje
  • Citlivé – rasový původ, politické názory genetické údaje, biometrické údaje nebo osobní údaje dětí

Subjekt údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, typicky zákazník (jeho zaměstnanec či zástupce), obchodní partner (jeho zaměstnanec či zástupce), zaměstnanec, návštevník pohybující se v prostorách společnosti, které jsou motnitorovány kamerovým systémem nebo uchazeč o zaměstnání  apod. 

Správce údajů je osoba, která uřčuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zácádách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedenou jinak, platí že správce osobních údajů je Nábytek VASA, s. r. o. 

Zpracovatel údajů je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce

Zpracování je oprace nebo soubor operací s osobními údaji prováděných pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Jedná se například o shromážďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přižpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem (zaslání/předání elektronickou formou - internet, e-mail), šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou pro nás nezbytné a které nám svým souhlasem nad rámec nutného zpracování poskytnete. Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Společnost Nábytek VASA, s. r. o. zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

  • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, vyobrazení Vašeho podpisu, pokud jste podnikatelem - IČO, sídlo, DIČ;
  • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail;
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení;
  • foto a video záznamy;
  • údaje vyplývající z komunikace;
  • transakční údaje: číslo či jiné identifikace smlouvy, infomace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy

 

 

 

 

Zboží bylo úspěšně přidáno do tašky